Algemene voorwaarden Personal Training 040

 

Artikel 1: Definities

Duo-deelnemer: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die door de klant is uitgekozen om deel te nemen aan diens sessies. Klant vult in en geeft volledig naar waarheid informatie omtrent gezondheidsverklaring.
Personal Training 040= PT 040
Personal Training: begeleiding in voeding, training en mentaal vlak

Sessie: een trainings- coachingmoment onder begeleiding van de PT naar afgesproken tijd
Vervalperiode: de aaneengesloten periode zoals vermeld in de PT overeenkomst plus de daaropvolgende 4 weken.

Artikel 2: Aanmelding

1 De klant verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de PT zonder schade voor de gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen. Deze bepaling is ook van toepassing op de duo-deelnemer. Klant vult in en geeft volledig naar waarheid informatie omtrent gezondheidsverklaring.

Artikel 3: Uitvoering en uitvoeringstermijn

1 Inspanningsverplichting: Training wordt door de PT naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch PT 040, noch de trainer, staan in voor het succes en welslagen van personal training noch voor de mate waarin personal training bijdraagt aan enig door of voor de klant en/of duo- deelnemer gestelde doel.
2 De PT is gerechtigd het programma tussentijds te wijzigen al naar gelang de PT dit nodig acht.

3 PT 040 is bevoegd om gedurende het programma een nieuwe PT aan te wijzen.
4 De training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de klant. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is PT 040 gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie en/of tijdstip.
5 De klant en/of duo-deelnemer dient/dienen zich op tijd en omgekleed op de afgesproken locatie te melden.
6 De klant en/of duo-deelnemer zal/zullen de aanwijzingen van de PT opvolgen.
7 De klant en/of duo-deelnemer zal/zullen zich houden aan de door de PT gegeven hygiëne-, kleding- en schoeiselvoorschriften.
8 De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar (aan de duo-deelnemer).
9 De klant is zelf verantwoordelijk voor de afname van het overeengekomen aantal sessies binnen de vervalperiode. Na afloop van de vervalperiode komen niet afgenomen sessies automatisch te vervallen. Het lid heeft ter zake geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen.
10 De overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.
11 PT 040 is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de klant en/of duo- deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet/voldoen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

1 De tarieven voor personal training zijn op te vragen bij de PT
2 De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling bij het ondertekenen van de overeenkomst te worden voldaan, dan wel in termijnen per automatische incasso zoals beschreven op de voorzijde. PT 040 is gerechtigd de sessies op te schorten, zolang het lid niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
3 De klant heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan PT 040 toe te rekenen valt dat é é n of meerdere sessies geen doorgang kunnen vinden en/of (een deel van) het programma niet kan worden voltooid.
Artikel 5: Annulering of te laat komen

1 Duo sessies vinden uitsluitend doorgang indien zowel de klant als de duo-deelnemer aanwezig zijn. Indien tenminste een van beide niet aanwezig kan zijn, dient het lid de sessie tijdig te annuleren. Wanneer men toch alleen komt, blijft de sessie prijs behouden.
2 De klant dient een sessie tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Deze melding dient telefonisch of persoonlijk door de klant te worden gedaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijstip worden ingehaald. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, is PT 040 gerechtigd om de sessie te verrekenen.

3 Indien de klant en/of duo-deelnemer te laat is/zijn voor een sessie, is PT 040 niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.
4 De klant is voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde sessies het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1 PT 040 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de klant en/of duo-deelnemer gestelde doel.
2 PT 040 is , behoudens opzet of grove nalatigheid van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de klant en/of duo-deelnemer schade lijdt/lijden en deze schade te wijten is aan:
het niet niet correct of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier.
het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de PT
de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant en/of duo-deelnemer.
3 De klant en/of duo-deelnemer is/zijn jegens PT 040 aansprakelijk wanneer PT 040 schade lijdt en deze schade aan de klant en/of duo-deelnemer toe te rekenen valt; de klant en/of duo-deelnemer zal PT 040 vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7: Toepasselijk rechtOp deze voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.